Reklamace a reklamační řád

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší obchodní společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Případné reklamace samozřejmě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách nebo u konkrétního zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním.

Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu,
 7. v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. poškození v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci elektronicky e-mailem (reklamace@motofans.cz), telefonicky či písemně. Můžete nás kontaktovat i přes sociální sítě.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Milan Vašíček, Hybrálec 23, 58841, Jihlava.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou.

Po individuální dohodě se zákazníkem je možná výměna zboží za stejné, nebo jiné ve stejné hodnotě.

Dopravu reklamovaného zboží na provozovnu a zpět si reklamující zajistí sám.

Reklamující (kupující) je povinen si převzít zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za uskladnění či zboží svépomocně prodat na účet reklamujícího (kupujícího). Na tento postup upozorní prodávající reklamujícího (kupujícího) předem (emailem, telefonicky, sms, poštou) a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Při uznání reklamace může reklamující požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, např. dopravné, musí je však uplatnit nejvýše do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. (stanoví §1924 OZ)

Prodávající neodpovídá za vady způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením).